Chào mừng bạn đã đến với Cộng đồng LuyenDich.com

574 questions

1,408 answers

280 comments

3,724 usersNHẬN BÀI QUA EMAIL

Nhập địa chỉ Email:


Sau khi đăng ký, hãy mở Email để kích hoạt

bài tập dịch

+1 vote
Theo dự đoán, vào năm 2100, nhiệt độ trái đất sẽ tăng từ 1,4 độ C đến 5,8 độ C. Nếu như nhiệt độ trái đất tăng 2,5 độ C thì sẽ gây ra một số hậu quả, có thêm hơn 210 người bị sốt rét, 3,1 tỉ người sống thiếu nước, hơn 50 triệu người phải đối mặt với nạn đói, kể cả khi tất cả các nguồn khí thải gây hiệu ứng nhà kính phát sinh từ hoạt động của con người dừng lại ngay lập tức thì tác động của việc biến đổi khí hậu vẫn kéo dài trong 50 năm nữa.
asked Mar 19, 2012 in Dịch Việt- Anh by Yen Trinh (170 points)
  

Please log in or register to answer this question.

7 Answers

0 votes
According to the prediction, in 2100 the earth temperature will increase from 1,4 celsius degree to 5,8 celsius degree. If the earth temperature is up to 2,5 celsius degree, it will cause some of serious consequence . More than 210 people suffer from malaria, 3,1 billion people living in the lack of water and over 50 million people must face the starvation. since the sourse of gas has caused greenhouse effect due to people'activities which stopped immediately, climate change still lasts during the next 50 years.
answered Mar 19, 2012 by lien (360 points)
0 votes
 
according to the forecast, in 2100, the earth temperature will increase from 1.4 to 5.8 celsius. if the earth tempurature increases by 2.5 census, it will result in some serious effects, there will be over 210 people suffer from malaria, 3.1billion people live with short of water, more than 50 people face with famine, even all the gas causing green house origins from human activities which is immediately stopped, the climate effects still lasts within the next 50 years.
answered Jul 22, 2012 by nhaphuong (4,550 points)
0 votes

According to the forecast , in 2010, the earth temperature will increase from 1.4 degree celsius to 5.8 degree celsius. If the earth temperature increases at 2.5 degree celsius can cause consequences, more than 210 people suffer from the malaria, 3.1 people live with short of water and more than 50 million people face with famine. Even all gas causing green -house arising form human activities are stoped immediately.  climate change will extend to next 50 years

answered Jul 24, 2012 by Hong Nga (540 points)
0 votes
mình sử dụng increase by hay increase at thì đúng vậy các bạn. ..............???
answered Aug 12, 2014 by anonymous
0 votes
Following to the precaution. In 2010, the temperature of Earth will be able to increase from 1,4 to 1,5 Celsius degree . However, if its temperature is up to 2,5 Celsius degree which can to make some of serious consequences such as: More than 210 peoples feel pain from malaria, 3,1 bilion people living with lack of water, more also 50 milion people must have to face from the famine. Even thought when all of sources of gas that to make greenhouse effect from the activation of people has stopped which its impact  still during then about 50 years.
answered Aug 13, 2014 by ducyoud4 (220 points)
0 votes
Acording to the prediction, in 2100, the earth's temperature will increase from 1,4oC to 5,8oC. Some consequences will happen if it is 2,5oC, more 210 people will be malaria, 3,1 billion will live without water, more 50 million will have to face with famine, even if all of the emission resources cause greenhouse that develop from the human actions will be stopped immediately, the consequence of climate change still extend within 50 years later.
answered Aug 15, 2014 by maihuongth (1,400 points)
0 votes

According to prediction,  the global temperature will increase from 1.4 ° C to 5.8 ° C in 2100. If Global temperature increase 2.5  C, it will cause some serious consequences,  more than 210 people suffer from malaria, 3.1 billion people living lack of water, over 50 million people facing famine and poverty, even all gas sources causes greenhouse effect arising from human activities which stops immediately, the impact of changing climate still lasts during next 50 years.

answered Aug 25, 2014 by anonymous

Related questions

0 votes
9 answers 1,919 views
1,919 views asked Mar 20, 2012 in Dịch Việt- Anh by Yen Trinh (170 points)
0 votes
2 answers 499 views
499 views asked Mar 19, 2012 in Dịch Việt- Anh by Yen Trinh (170 points)
0 votes
0 answers 224 views
0 votes
0 answers 109 views
Luyện dịch | Dịch Anh Việt| Dịch Việt Anh | Bí quyết dịch | Tài liệu dịch| Học Dịch | | Tài liệu dịch| Hoc Tieng Anh |Hoc Tieng Anh truc tuyen |
...