Chào mừng bạn đã đến với Cộng đồng LuyenDich.com

550 questions

1,345 answers

276 comments

3,074 usersNHẬN BÀI QUA EMAIL

Nhập địa chỉ Email:


Sau khi đăng ký, hãy mở Email để kích hoạt

bài tập dịch

+1 vote
Theo dự đoán, vào năm 2100, nhiệt độ trái đất sẽ tăng từ 1,4 độ C đến 5,8 độ C. Nếu như nhiệt độ trái đất tăng 2,5 độ C thì sẽ gây ra một số hậu quả, có thêm hơn 210 người bị sốt rét, 3,1 tỉ người sống thiếu nước, hơn 50 triệu người phải đối mặt với nạn đói, kể cả khi tất cả các nguồn khí thải gây hiệu ứng nhà kính phát sinh từ hoạt động của con người dừng lại ngay lập tức thì tác động của việc biến đổi khí hậu vẫn kéo dài trong 50 năm nữa.
asked Mar 19, 2012 in Dịch Việt- Anh by Yen Trinh (170 points)
  

Please log in or register to answer this question.

3 Answers

0 votes
According to the prediction, in 2100 the earth temperature will increase from 1,4 celsius degree to 5,8 celsius degree. If the earth temperature is up to 2,5 celsius degree, it will cause some of serious consequence . More than 210 people suffer from malaria, 3,1 billion people living in the lack of water and over 50 million people must face the starvation. since the sourse of gas has caused greenhouse effect due to people'activities which stopped immediately, climate change still lasts during the next 50 years.
answered Mar 19, 2012 by lien (360 points)
0 votes
 
according to the forecast, in 2100, the earth temperature will increase from 1.4 to 5.8 celsius. if the earth tempurature increases by 2.5 census, it will result in some serious effects, there will be over 210 people suffer from malaria, 3.1billion people live with short of water, more than 50 people face with famine, even all the gas causing green house origins from human activities which is immediately stopped, the climate effects still lasts within the next 50 years.
answered Jul 22, 2012 by nhaphuong (4,490 points)
0 votes

According to the forecast , in 2010, the earth temperature will increase from 1.4 degree celsius to 5.8 degree celsius. If the earth temperature increases at 2.5 degree celsius can cause consequences, more than 210 people suffer from the malaria, 3.1 people live with short of water and more than 50 million people face with famine. Even all gas causing green -house arising form human activities are stoped immediately.  climate change will extend to next 50 years

answered Jul 24, 2012 by Hong Nga (540 points)

Related questions

0 votes
9 answers 1,741 views
1,741 views asked Mar 20, 2012 in Dịch Việt- Anh by Yen Trinh (170 points)
0 votes
2 answers 430 views
430 views asked Mar 19, 2012 in Dịch Việt- Anh by Yen Trinh (170 points)
0 votes
0 answers 156 views
0 votes
0 answers 86 views
Luyện dịch | Dịch Anh Việt| Dịch Việt Anh | Bí quyết dịch | Tài liệu dịch| Học Dịch | | Tài liệu dịch| Hoc Tieng Anh |Hoc Tieng Anh truc tuyen |
...